971 38 02 82
Seleccionar página

SERVEIS

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS

Astrea ofereix als seus clients una amplia diversitat de serveis amb la finalitat de prestar un assessorament inegral que doni resposta a qualsevol qüestió administrativa o jurídica que es pugui plantejar.

ÀREA FISCAL

 • Asesoria fiscal integral.
 • Definició de política fiscal i planificació d’operacions.
 • Resolució de consultes fiscals.
 • Tràmits amb l’Administració Tributaria.
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Preparació i presentació de declaracions d’impostos (IRPF, IVA, Societats, …)
 • Aplaçaments pagament d’impostos.

ÀREA LABORAL

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses.
 • Confecció document liquidació.
 • Seguretat Social i rebuts de salari.
 • Tramitació altes i baixes treballadors així com la confecció de contractes, novacions contractuals i pròrrogues.
 • Representació davant la Inspecció de Treball.
 • Representació davant els Jutjats de lo Social.
 • Tramitació pensions (jubilació, viudetat, invalidesa, orfandat, …)
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Auditories laborals d’empreses.

ÀREA MERCANTIL

 • Constitució, modificació i dissolució de societats
 • Constitució associacions i fundacions
 • Contractes mercantils
 • Reestructuracio d’empreses
 • Dret de successió
 • Conflictes societaris
 • Concursos de creditors

ÀREA COMPTABLE

 • Assessoria comptable continuada i comptabilització en base a la normativa vigent.
 • Actualització de comptabilitats que no estiguin al dia.
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.
 • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil.
 • Estudis de viabilitat econòmica per a noves empreses.

ÀREA DRET CIVIL

 • Obligacions
 • Drets Reals
 • Dret de familia
 • Hipotecari

ALTRES ÀREES

 • Gestió administrativa: tramitació certificats (naixement, defunció, darreres voluntats, …)
 • Gestions al Registre Mercantil
 • Gestions al Registre de la Propietat
 • Gestions relatives a la creació i apertura de l’empresa (ajuntament, sanitat, turisme, …)
Assessoria Astrea juntament amb la firma Brondo Advocats sempre al vostre costat.
Obrir chat
Necessites ajuda?
Assesoria Astrea
Hola!
En què podem ajudar-te?