Coneix els nostres serveisAstrea ofereix als seus clients una amplia diversitat de serveis amb la finalitat de prestar un assessorament inegral que doni resposta a qualsevol qüestió administrativa o jurídica que es pugui plantejar.


Àrea fiscal

 • Asesoria fiscal integral
 • Definició de política fiscal i planificació d’operacions
 • Resolució de consultes fiscals
 • Tràmits amb l’Administració Tributaria
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs
 • Preparació i presentació de declaracions d’impostos (IRPF, IVA, Societats, …)
 • Aplaçaments pagament d’impostos

Àrea laboral

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses
 • Confecció document liquidació Seguretat Social i rebuts de salari
 • Tramitació altes i baixes treballadors així com la confecció de contractes, novacions contractuals i pròrrogues.
 • Representació davant la Inspecció de Treball
 • Representació davant els Jutjats de lo Social
 • Tramitació pensions (jubilació, viudetat, invalidesa, orfandat, …)
 • Règims especials de la Seguretat Social
 • Auditories laborals d’empreses

Àrea mercantil

 • Constitució, modificació i dissolució de societats
 • Constitució associacions i fundacions
 • Contractes mercantils
 • Reestructuracio d’empreses
 • Dret de successió
 • Conflictes societaris
 • Concursos de creditors

Àrea comptable

 • Assessoria comptable continuada i comptabilització en base a la normativa vigent
 • Actualització de comptabilitats que no estiguin al dia
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat
 • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Estudis de viabilitat econòmica per a noves empreses

Àrea dret civil

 • Obligacions
 • Drets Reals
 • Dret de familia
 • Hipotecari

Altres àrees

 • Gestió administrativa: tramitació certificats (naixement, defunció, darreres voluntats, …)
 • Gestions al Registre Mercantil
 • Gestions al Registre de la Propietat
 • Gestions relatives a la creació i apertura de l’empresa (ajuntament, sanitat, turisme, …)

brondo_advocats


Assessoria Astrea juntament amb la firma Brondo Advocats sempre al vostre costat.