971 38 02 82

SERVEIS

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS

Astrea ofereix als seus clients una amplia diversitat de serveis amb la finalitat de prestar un assessorament inegral que doni resposta a qualsevol qüestió administrativa o jurídica que es pugui plantejar.

ÀREA FISCAL

 • Asesoria fiscal integral.
 • Definició de política fiscal i planificació d’operacions.
 • Resolució de consultes fiscals.
 • Tràmits amb l’Administració Tributaria.
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Preparació i presentació de declaracions d’impostos (IRPF, IVA, Societats, …)
 • Aplaçaments pagament d’impostos.

ÀREA LABORAL

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses.
 • Confecció document liquidació.
 • Seguretat Social i rebuts de salari.
 • Tramitació altes i baixes treballadors així com la confecció de contractes, novacions contractuals i pròrrogues.
 • Representació davant la Inspecció de Treball.
 • Representació davant els Jutjats de lo Social.
 • Tramitació pensions (jubilació, viudetat, invalidesa, orfandat, …)
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Auditories laborals d’empreses.

ÀREA MERCANTIL

 • Constitució, modificació i dissolució de societats
 • Constitució associacions i fundacions
 • Contractes mercantils
 • Reestructuracio d’empreses
 • Dret de successió
 • Conflictes societaris
 • Concursos de creditors

ÀREA COMPTABLE

 • Assessoria comptable continuada i comptabilització en base a la normativa vigent.
 • Actualització de comptabilitats que no estiguin al dia.
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.
 • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil.
 • Estudis de viabilitat econòmica per a noves empreses.

ÀREA DRET CIVIL

 • Obligacions
 • Drets Reals
 • Dret de familia
 • Hipotecari

ALTRES ÀREES

 • Gestió administrativa: tramitació certificats (naixement, defunció, darreres voluntats, …)
 • Gestions al Registre Mercantil
 • Gestions al Registre de la Propietat
 • Gestions relatives a la creació i apertura de l’empresa (ajuntament, sanitat, turisme, …)
Assessoria Astrea juntament amb la firma Brondo Advocats sempre al vostre costat.
Obrir chat
Necessites ajuda?
Assesoria Astrea
Hola!
En què podem ajudar-te?